Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Opdrachtnemer
  Carin Hafkamp, eenmanszaak (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder het nummer 75436426) die op het gebied van coaching, training, healing of aanverwante werkzaamheden diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever
  De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training, healing of aanverwante werkzaamheden.
 3. Diensten
  Alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde Diensten en producten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, training, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 4. Coachee
  Degene die deelneemt aan een coachtraject.
 5. Traject
  Het tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever traject van Diensten.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

De door Opdrachtnemer gemaakte offertes voor een Traject zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever ondertekend binnen 30 kalenderdagen worden bevestigd.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst / een traject

 1. De met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voor een Traject leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een deel van het Traject zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Aan de inhoud van de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van opdrachtgever extern gerefereerd worden. Opdrachtgever staat toe dat Opdrachtnemer de bedrijfsnaam en bedrijfslogo mag gebruiken voor doelen zoals vermelding op de website en in presentaties, e.e.a. in de ruimste zin van het woord.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Betaling
Artikel 7a: Betaling Particuliere Opdrachtgevers

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan een traject of persoonlijk consult via contante betaling of per bank. Opdrachtnemer factureert per traject of persoonlijk consult aan haar klanten tenzij mondeling of schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien geen betaling van de factuur binnen 7 werkdagen na de sessie plaatsvindt is de Opdrachtgever in verzuim.

Artikel 7b: Betaling Zakelijke opdrachtgevers

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voor aanvang van een traject of andere opdracht, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim.
 2. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 8: Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever.

 1. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

 1 op 1 sessies:

Opdrachtgever heeft het recht om een individuele sessie tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Annulering dient ten allen tijde schriftelijk per mail naar info@carinhafkamp.nl plaats te vinden. Bij annulering door opdrachtgever korter dan 24 uur voor een afspraak is opdrachtnemer gerechtigd om het voor de geplande afspraak geldende tarief in rekening te brengen. Indien opdrachtnemer om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor coaching of training te annuleren, zal opdrachtnemer betreffende opdrachtgever hiervan onmiddellijk na constatering op de hoogte brengen. Opdrachtgever maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van directe en/of indirecte schadevergoeding.

Dagprogramma’s of meerdaagse trainingen

Opdrachtgever heeft het recht om een training/workshop/meerdaagse tot een maand van tevoren kosteloos te annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk per mail naar info@carinhafkamp.nl plaats te vinden. Bij annulering door opdrachtgever korter dan een maand voor een training/ workshop/ meerdaagse is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het voor het geplande event geldende tarief in rekening te brengen. Indien opdrachtnemer om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor coaching of training te annuleren, zal opdrachtnemer betreffende opdrachtgever hiervan onmiddellijk na constatering op de hoogte brengen. Opdrachtgever maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van directe en/of indirecte schadevergoeding. 

 

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

 1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing

 1. Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door Carin Hafkamp beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Carin Hafkamp binnen de termijn van veertien dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.
 2. Komen opdrachtgever en opdrachtnemer er samen niet uit? Dan kan de klacht worden behandeld door Zorg voor ZZP. Opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg onder Carin Hafkamp, lidnummer 201900677. Indien opdrachtgever een klacht wil indienen dan kan deze contact opnemen met Zorg voor ZZP via www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure. Adviezen gegeven door de geschilleninstantie zorg voor ZZP zijn bindend.
 3. Op overeenkomsten met Carin Hafkamp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.