Jouw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese privacywetgeving (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Privacy cliënten

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk, maar ook mijn wettige plicht (WGBO) om een dossier van je aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over de intake, de vervolggesprekken die wij voeren en jouw gezondheidssituatie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik – uitsluitend na jouw expliciete schriftelijke toestemming- heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts of psycholoog.

Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens, niet alleen omdat ik dat wettelijk verplicht ben maar ook vanuit mijn persoonlijke en professionele overtuiging.

Als jouw begeleider ben ik de enige die inzage heeft in je gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim. Er worden geen onnodige gegevens vastgelegd. De persoonsgegevens worden gecorrigeerd of aangevuld als ze onjuist/onvolledig of veranderd zijn.
Vanzelfsprekend zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als begeleider ben ik verplicht om de dossiers 15 jaar te bewaren (volgens de Wet op de behandelovereenkomst).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden (dit gebeurt alleen in overleg en met expliciete schriftelijke toestemming!):

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Zorgnota en administratie

Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van een factuur. De onderstaande gegevens worden dan gebruikt:

  • Je naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • Je BSN of verzekeringsnummer (indien wettelijk verplicht)
  • De datum van de begeleiding
  • Een korte omschrijving van de begeleiding. Bijvoorbeeld: intake of rouwbegeleiding.
  • De kosten van de begeleiding.